ስሙር ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ ( U.E.D.F.) ደምዳሚ መግለጺን ፡ ፖለቲካዊ ውሳኔታትን

first-post.pngስሙር ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ ( U.E.D.F.)
ደምዳሚ መግለጺን ፡ ፖለቲካዊ ውሳኔታትን
ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ ፡፡
ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ ስሙር ደሞክራሲዊ ግንባር ኤርትራ (ስ.ደ.ግ.ኤ.) ንቃለስ ምእንቲ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ቅኑዕ ፖለቲካዊ መስመርን ጽፈትን ደሞክራስያውነትን ኣብ ትሕቲ ዚብል ጭርሖ ካብ ዕለት 21 ክሳብ 22 ሕዳር 2014 ኣብ ዝነበረ መዓልታት ምዱብ ዕማማት ጉባኤኡ ብዓወት ኣሰላሲሉ ፡፡
እዚ ጉባኤ’ዚ ነቲ ዚተፈላለና ምንቅስቓሳት ኣብ ትሕቲ ዚተፈላለየ ተመኩሮታት ከነሕልፎ ዚጸናሕና ኣወንታዊ ይኹን ኣሉታዊ ተመኩሮታት ብምግምጋም ነቲ ኣወንታዊ ሰውራዊ ወኒ ብምዕቃብ ካብቲ ዚሓለፍናዮ ናይ ሓጐጽጐጽ ኣሉታዊ ተመኩሮታት ከም መምሃሪ ኣብነት ተቐቢልና ብሓድሽ መንፈስ ንሓድሽ ቃልሲ ስሙር ቅልጽምና ኣወሃሂድና ዚወጻእናሉ ጉባኤ ምንባሩ ክንሕብር ንፈቱ ፡፡

ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ ስሙር ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ ኣብዚ ጥራይ ከይተወሰነ ነቲ በብእዋኑ ኪኸዶ ዚጸንሐ ናይ ውደባን ምንቕቓሕን ዳግመ ስርርዓትን ብሓፈሻ ከምኡውን ብተግባር ሕቶ ህዝቢ ኣብ ምምላሽ ኪካየድ ዚጸንሐ ዕቱብ ቃልስን ንዚተመዝገቡ ዓወታት ድማ ብፍላይ ኣመጒሱ ፡፡
ኣብ ውድባዊ ሕገ-ህንጻን ፖለቲካዊ መደብ ዕዮን ብዚምልከትውን ዕሙቕ ብዝበለ መንገዲ ዳህሲሱ ኣድላዪ ምምሕያሽ ብምግባር ብምልኣት ኣጽዲቕዎ ፡፡ ከምኡውን ነቲ ም.ደ.ፍ.ኤ. ዝብል ዝነበረ ናይ ሓደ ክፋል ምንቅስቓስ መጸውዒ ስም ተሪፉ ናይ ሓባር ወግዓዊ መጸውዒ ስም ውድብና ስሙር ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ ተባሂሉ ንኽፍለጥ ኣረጋጊጹ ወጺኡ ፡፡
ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ ስሙር ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ ንሕሉፍን ህልውን ተመኩሮታት ሰውራና ብሓፈሻ ንውሽጣውን ግዳማውን ኩነታት ዓለም ድማ ብግቡእ ድሕሪ ምምዛን ንጹር ህዝባዊ ደሞክራሲያዊ መደብ ዕዮን ፡ ሕገ-ህንጻን ካልኦት ኣገደስቲ ፖለቲካዊ ውሳኔታትን ንእዋናዊ ተግባራዊ ቃልሲ ዘተግብሩ ንጹር ስልትን ስትራተጂን ሓንጺጹ ወጺኡ ፡፡
ኣብ መወዳእታ ድማ ንውድብ እትመርሕ ሓዳስ ማእከላይ ባይቶ ብደሞክራስያዊ ኣገባብ ብምምራጽ ኣገደስቲ ታሪኻዊ መተሓሳሰቢታትን ፡ ለበዋታትን ብምምሕልላፍ ብልዑል ደሞክራስያውን ሓርበኛውን ወኒ ዚሰፈኖ እቲ ጉባኤ ተዛዚሙ ፡፡
ስ.ደ.ግ.ኤ. ደምዳሚ መግለጺ ሕዳር 22 – 2014 ዓ. ም. ፈ.
ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ Page 2
ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ ብሰንኪ ተኸታታሊ ሰንሰለታዊ ባዕዳውያን ገዛእቲ ዝወረዶ ክቱር ጸቕጥን ጭቆናን መሪርዎ ሕጋውን ፍትሓውን መሰሉ ንምርግጋጽ መጀመርያ ብሰላማውን ደሞክራስያውን መንገዲ ፈቲኑ ምዃን ምስ ኣበዮ ኣብቲ ዘይተርፍን ግድነታውን ዝኾነ ንዝተናውሐ ብረታዊ ቃልሲ ኣካይዱ ሃገራዊ ናጽነቱ ጨቢጡ ኢዩ ፡፡
እንተኾነ ግን እቲ መስርሕ ሓርነታዊ ቃልሲ ክቕጽል ዝነበሮ ተዀሊፉ ፣ ፖለቲካውን ፡ ቊጠባውን ፡ ሕብረ - ተሰብኣውን ነጻነት ክጭብጥ ኣይከኣለን ፡፡ ኣብዚ ናይ ሰላሳ ዓመታት ዝተኻየደ መሪር ብረታዊ ቃልሲ ዝተኽፍለ ናይ ህይወትን ፡ ንብረትን ፡ ጥሪትን ፡ መስዋእትነትን ብቐሊል ዝግመት ኣይነበረን ፡፡ እንተኾነ ግን ክሳብ ሕጂ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ዝምነዮ ዝነበረ ሰላምን ፡ ራህዋን ፡ ቅሳነትን ፡ ምዕባሌን ሕልሚ ኮይኑ ተሪፉ ኢዩ ፡፡
ብኣንጻሩ ኣብ ክንዲ ሰላም ህውከት ፣ ኣብ ክንዲ ጽጋብ ጥምየት ፣ ኣብ ክንዲ ጥዕና ሕማም ፣ ኣብ ክንዲ ምዕቡል ትምህርቲ ዩኒቨርስቲ ምዕጻው ዝኣመሳሰሉ ተርእዮታት ንሕልናኡን ፍናኑን ተንኪፎሞ ኢዮም ፡፡
ኦ ! ሓፋሽ ህዝብና ኣብታ እትፈትዋ ሃገርካን ዓድኻን ብህ.ግ.ደ.ፍ. ተረጊጽካ ኣብ ስደት ከርተት ኢልካ እትርከብ ድማ ንዘልኣለም ተመሳሲልካን ተመሻኺንካን ንኽትነብር ዝተፈረድካ ህዝቢ ኣይኮንካን ፡፡ በቲ ህ.ግ.ደ.ፍ. ዝፈጠሮ ሕሰምን መከራን ሃጽ ኢልካ ኣብ ከርፋሕ ናይ ስደት ሂወት ምውዳቕካ’ውን ናይ መጻኢ ዕድልካ ኮይኑ ንዳሕረዋይ ትውልዲ ክመሓላለፍ ዘለዎ ተርእዮ ኣይኮነን ፡፡ ዋና ናይ ሃገራዊ መንነትካን ክብርኻን ንስኻ ስለዝኾንካ ነዚ ክውንነት’ዚ ዳግም ንምጭባጥን ጥጡሕ ባይታ ንዳሕረዋይ ወለዶ ንምምሕላፍን ዘለካ ታሪኻዊ ሓላፍነት ዘይምርሳዕ ፡፡
ስለዝኾነ ድማ ምእንቲ ንጹር ፖለቲካዊ ጽፈትን ደሞክራስያዊ ሓድነት ህዝብን ሃገርን ምቅላስ መተካእታ ዘይብሉ መንገዲ ሃገራዊ ድሕነት ኢዩ ፡፡ ህዝብና ንህ.ግ.ደ.ፍ. ብብቕዓት ካብ ምምካት ዓጊትዎ ዘሎ ጸገም ብንጹር ምፍላጥ ኣገዳስነት ኣለዎ ፡፡
ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ ዘካየዶ ዝተናውሐ መሪር ቃልሲ ካብ ደባያውን ተንቀሳቓሲ ኲናት ናብ ቀዋሚ ኲናት ተሰጋጊሩ ንመግዛእታዊ ሓይሊ ደራዒሙ ብቕልጽሙ ስለ ዝሰዓረ ሕጂ’ውን ተመሳሳሊ መስርሕ ጉዕዞ ምጥቃም ምስ ህልዊ ወድዓዊ ኩነታት ህዝብና ዘይጠዓዓምን ዝኣረገ ቅዲ ኲናትን ኮይኑ ዝስምዖም ውሑዳት ኣይኮኑን ፡፡
ቃልሲ ንዝፈልጣ ብዙሕ ኢዩ መንገዳ ከምዝበሃል ኣብ መስርሕ ጉዕዞ ሓርነታዊ ቃልሲ እቶም ተወዳዲቦም ዝተበገሱ ጥራሕ ዘይኮነስ እንተላይ ኣብ ውሽጢ’ቲ ስርዓት ዘለው’ውን ተቓለስቲ ምዃኖም ዘይምርሳዕ ፡፡ ኣብ መስርሕ ናይ ቃልሲ ሓደ ኩነታት ምዝሕታል ናይ ሰውራዊ ጉዕዞ ከምጽእ ካልእ ኩነታት ድማ ምድንፋዕ ከስዕብ ሕጊ ታሪኻዊ ምዕባሌ ኢዩ ፡፡ እቲ ቃልሲ በየናይ ኩነታቱ እዩ ክምዕብል ንግዜን ኩነታትን ምጽባይ ጥራይ ኢዩ ዝሓትት ፡፡
ሓደ ሓደ ግዜ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ክንዕዘብ ከለና ህ.ግ.ደ.ፍ. ከም ሓደ ሓያልን ዘይድፈርን ሓይሊ መዚኖም ብጀካ ንዕኡ ኣሜን ኢልካ ምቕባል ካልእ ኣማራጺ ከምዘየሎ ገይሮም ዝግምግሙ ንርኢ ፡፡ እዚ ግን ብስነፍልጠታዊ ትንተና ዝተሰነየ ቅኑዕ ገምጋም ኣይኮነን ፡፡ ምኽንያቱ እቲ ሃገርና ኤርትራ ኣጋጢሙዋ ዘሎ ዓሚቚ ቅልውላው ውሽጣውን ፡ ከባቢያውን ፡ ዓለማውን ዝትንክፍ ስለዝኾነ ቅኑዕ
ስ.ደ.ግ.ኤ. ደምዳሚ መግለጺ ሕዳር 22 – 2014 ዓ. ም. ፈ.
ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ Page 3
መፍትሒ ናይዚኦም ክሳብ ዘይተረኽበ ህ.ግ.ደ.ፍ. ካብ ፖለቲካውን ቊጠባውን ዲፕሎማሲያውን ድኽነት ክወጽእ ኢዩ ማለት ዘይሕሰብ’ዩ ፡፡
መርኣያ ናይ’ዚ ድማ ኢዩ እቲ ጥሜትን ፡ ዓጸቦን ኣብ ውሽጢ ሕ/ሰብ ዝቀላቐል ዘሎ ፡፡ እንተኾነ ነዝን ከምኡ ዝኣመሰሉ ካልእ ጸገማትን ኤርትራ ብኣግኡ ንምልጋሱን ፡ ንምቊጽጻሩን ካብ ዝብል ሰውራዊ ስነ-ምግባር ተበጊስና እቶም ብዘይሕለል ሰውራዊ ጸዓት ናይ ሰውራዊ ድሕነትን ፡ ቀጻልነትን ሽግ ወሊዕና ንቕድሚት እንምርሽ ዘለና እሙናት ተቓለስቲ መንእሰያት ካብ ሕማቕ ስርዓት ጽቡቕ ፣ ካብ ምድኻም ሰውራዊ ወኒ ምብርታዕ ፣ ካብ ምውልዋል ቆራጽ ምዃን ፣ ካብ ፖለቲካዊ ቅልውጥና ርእስኻ ተኣማሚንካ ናይ መሪሕ ተራ ካብ ምጽዋት ካልእ ኣማራጺ የለን ንብል ፡፡
እዚ ክንብል ከለና እቲ ንምድኻም ዝኾነ ሽግር ሰውራና ክሳብ ሕጂ ብንጹር ተፈሊጡ ማኣረምታ ስለ ዘይተገብረሉ ኢዩ ፡፡ እዚ ድማ እቲ ንጉዕዞ ሓርነታዊ ቃልስና ኣብ ምድኻም ዘብጽሖ ምጥርጣርን ፡ ዘይምትእምማንን ፡ ምፍንጫላትን ንምውጋድ ንጹርን ፡ ቅኑዕን ፖለቲካዊ መስመር ተኸቲሉ ካብ ሕሉፍ ተማኩሮታቱ ዝመሃርን ንኻልኣዊ ፍልልያት ብደሞክራስያዊ ኣገባብ ዝኣልን ንሰውራዊ ዓቕምታት ኤርትራ ጠርኒፉ ዘመሓድር ብቑዕን ፡ ለባምን ኣመራርሓ ብዘይምርካቡ ኢዩ ፡፡
ስለዝኾነ ድማ ብሰንኪ ፖለቲካዊ ዘይብቕዓት መሪሕነታዊ ኣካላት ካልኣዊ ፍልልያት ተቓወምቲ ሓይልታት በብእዋኑ እናተባልዑ መወዳእታ ዘይብሉ ምፍንጫላት ዝቕጽል ዘሎ ፡፡ እዚ ክውንነት’ዚ ንናይ ምድኻም መስርሕ ዘቐጽል ኮይኑ ንረብሓ ናይ እዋኑ ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ጽቡቕ ኣጋጣሚ መናውሒ ስልጣኑ ኢዩ ፡፡
ሕቶ ሓድነትን ደሞክራስን ፈላሊኻ ዘይጥመት ጉዳይ’ዩ ፡፡ ንሓድነት ምቅላስ ንባዕሉ ንደሞክራሲ ምቅላስ ማለት’ዩ ፡፡ ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ደሞክራስያዊ ነጻነትን ማዕርነትን ናይ ፖለቲካዊ ሓይልታት ዘይቅበል ኣብ ናይ ጽባሕ ኤርትራ’ውን ኣመሉ ክገድፍ ኣይኰነን ፡፡ መሰረት ናይ ጽባሕ ትልምታት ናይ ሎሚ ክውንነት ኢዩ ፡፡ ህዝቢ ኤርትራ’ውን ሎሚ ብዝርእዮ ተግባራት ጥራይ ኢዩ ብዛዕባ ናይ ጽባሕ ትልምታት ክኣምን ዝኽእል ፡፡ ነዚ ብተግባር ንምርግጋጽ ድማ ዘይሕለል ተባዕ ቃልሲ ናይ ኩሉ ደላይ ፍትሕን ነጻነትን ተሳትፎ ይጥለብ ኣሎ ፡፡
ፖለቲካዊ ውሳኔታት
ራእይን መትከላትን ግንባር ፤
 1 - ህዝብን ሃገረ ኤርትራን ፣ ከም ኩሉ ኣህዛብን ሃገራትን ዓለም ፣ መሰልን ክብሪ መንነት ዜጋታት
ይኹን ክብሪ ልኡላዊት ሃገር ዝተሓለወ ምዃኑ ብኣህጉራዊ መትከል ሕጋዊዩ ኢልና ንኣምን ፡፡
 2 - ህዝቢ ኤርትራ ንነዊሕ ግዜ ብሕጊ እንዳባን ባይቶ ዓድን ዝመሓደር ፣ ንሕግታቱ ተማእዚዙ
ኣብ ምክብባርን ምጽውዋርን ባህሊ ዝተሰረተ ማሕበራዊ ሂወት ይመርሕ ስለዝነበረ፣
ኣወንታዊ ክብሪታቱ ተዓቂቡ ምስ ግዜን ምዕባሌን ክምሓየሽ ከምዝግብኦ ንኣምን ፡፡
 3 - ናይ ህዝብን ሃገርን ታሪኻዊ ክብርታት ክሕሎ ይግብኦ ፡፡ ኣወንታዊ መዳያት ክዕቀብን
ክምዕብልን ፣ ኣሉታዊ መዳዩ ድማ ከም መምሃሪ ክውሰድ ፣ ክልቲኡ ገጽ ታሪኽ ዘይነጻጸልን
ዘይድምሰስን ኣካል ታሪኽና ምዃኑ ንኣምን ፡፡
ስ.ደ.ግ.ኤ. ደምዳሚ መግለጺ ሕዳር 22 – 2014 ዓ. ም. ፈ.
ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ Page 4
 4 - ህዝቢ ኤርትራ ነናቱ ታሪኻዊ ኣመጻጽኣ ናይ ብዙሕነት ስለዘለዎ ፣ ዝተፈላለዩ ብሄራት ፣
ኣውራጃታት ፣ ሃይማኖታዊ እምነታት ስለዘለዎ ፣ ነናቱ ባህሊ ልምድን ቋንቋን ድማ ይውንን
፡፡ ስለዚ ንኹሉ ማሕበራዊ ክብሪታቱ ይኹን ስነ-ምግባሩ ድማ ብማዕረ ክወሓስን ክምዕብልን
ከምዝግብኦ ብመትከል ንኣምን ፡፡
 5 - ምእንቲ ናጽነትን ክብሪ ልኡላውነትን ዝተሰውኡ ዜጋታትና ነኽብር ነሞጉስ ፡፡ ስድራ-ቤቶምን
ደቆምን ናይ ምንባይን ምጥዋርን ሓላፍነት ህዝብን መንግስትን ምዃኑ ንኣምን ፡፡ ብዓቕምና
ድማ ንምትግባሩ ንጽዕር ፡፡
 6 - ቀዳሞት መንእሰያት ዓበይቲ ኣሕዋትና ይኹኑ ዳሕረዋይ ወለዶ መንእሰይና ፣ ንሃገራዊ
ኣበርክቶኦም ተወፋይነቶም ነሞጉስ ፡፡ ብህዝቢ ድማ ማሕበራውን ታሪኻውን ክብሪ
ክወሃቦም ከምዝግባእ ብመትከል ንኣምን ፡፡
 7 - ደቂ-ኣንስትዮ ፍርቂ ኣካል ሕብረተሰብ ስለዝኾና ፣ ብዘይተሳታፍነተን ዝዕወት ቃልሲ የለን ፡፡
ንናጽነት ኣብ ዝተኻየደ ቃልሲ ይኹን ድሕሪኡ ንተወፋይነተን ሃገራዊ ኣበርክቶአን ነመስግኖ፡፡
ዝያዳ ክሕይላ ድማ ንጡፍ ምትሕብባር ክግበረለን ግዴታ ኩሉ ዜጋ ምዃኑ ብመትከል
ንኣምን ፡፡  8 - ራእይና ብህዝቢ ዝውሰን ፣ ብቕዋምን ስርዓተ ሕግን ዝግዛእ ፣ ብህዝባዊ ምርጫን ብናጻ
ፖለቲካዊ ውድድር ብዝሒ ሰልፍታትን ፣ ናጻን ፍትሓውን ህዝባዊ ምርጫ ዝሰጋገር
ደሞክራሲያዊ መንግስቲ ምምስራት’ዩ ፡፡  9 - ብቕዋም መሰረት ፣ ሕጋዊ ስልጣናት ባይቶን ፈጸምትን ኣካላት መንግስቲ ዘውሕስ ፣ ናይ
ባይቶ ሓባራዊ ውሳኔን ተሓታትነቱን ዘረጋግጽ ፣ ናይ ቁጽጽር መካኒዝም ዘለዎ ህዝባዊ
ደሞክራሲያዊ መንግስቲ ምህናጽ’ዩ ዕላማና ፡፡  10- ራእይና ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ናጻ ፍርዳዊ ኣካል ምውሓስ’ዩ ፡፡ ኩሉ ዜጋ ብዘይ ዝኾነ ፍልልይ
ኣብ ቅድሚ ሕጊ ማዕረ መሰል ምህላዉ ክረጋገጽ ፣ ቀጻልነት መሰሉ ድማ ብሕጊ ክወሓስ
ይግብኦ ዝብል መትከል ከነረጋግጽ ንጽዕር ፡፡  11- ራእይና ኩሉ ዜጋ ብሕጊ ተገዚኡ ተኸባቢሩ ክነብር ፣ ስልጣን ናጻ ፍርዳዊ ኣካል ካብ ዝኾነ
መንግስታዊ በዓል ስልጣንን ፍሉይ ጉጅለን ጣልቃ ምእታው ዝከላኸል ፣ ፍትሓዊ ኣገባብ
ፍርዲ ዘውሕስ ስርዓት ክህነጽ’ዩ ዕላማና ፡፡  12- መንእሰይ መሃዚ ፣ ተዓጻጻፊ ጉልበታዊ’ዩ ፣ ንኸባቢኡ ንጡፍ ናይ ምዕዛብ ባህርያት ስለዘለዎ
፣ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ መሪሕ ተራ ክጻወት ፣ ደሞክራሲያዊ ብቕዓት ኣመራርሓ ዘረጋግጽ
ውዳቤ ክሃንጽ ከምዝግብኦ ንኣምን ፡፡
 13-መንእሰይ ብመጠን ዕድሜኡን ናይ ከባቢያዊ ምዕባሌኡን ስለዝትኣሳሰር ናይ መንእሰይ ቋንቋ
ኣለዎ ፡፡ ስለዚ ካብ ዓሌት ሃይማኖት ኣውራጃ ካልእ ከፋፋሊ ኣተሓሳስባ ናጻ ኮይኑ ፣ ብቋንቋ
መንእሰይ ክሓስብን ክራኸብን ይግብኦ ፡፡
 14-መንእሰይ ኣብ ግዚኡ ዝስከሞ ሕድሪ ፣ ንኣሉታዊ ታሪኽ ከም መምሃሪ ወሲዱ ፣ ካብ ናይ
ታሪኽ ሓሸውየ ወጺኡ ፣ ኣብ ግዚኡ ናቱ ፍሉይ ታሪኽ ክሰርሕ ይግብኦ፡፡
 15-ገደብ ዘይብሉ ወትሃደራዊ ኣገልግሎት ይኹን ናብ ስግረ ዶብ ክጎዓዝ ኮሎ ናይ ተኲስካ
ምቕታል ፖሊሲ ብመሰረቱ ገበን ስለዝኾነ ፣ ንዘይሕጋዊ ተግባር ስርዓት ኤርትራ ብመትከል
ስ.ደ.ግ.ኤ. ደምዳሚ መግለጺ ሕዳር 22 – 2014 ዓ. ም. ፈ.
ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ Page 5
ኣጥቢቕና ንቃወሞ ፡፡
 16-መንእሰይ ኤርትራ ኣብ ባሕርን ምድረበዳን ዘጋጠም ዘሎ ሽግርን ሞትን ፡ ጠንቁ ስርዓት
ኤርትራ ስለዝኾነ ፣ ሕጋዊ ሓላፍነቱ ክስከም ከምዝግብኦ ብመትከል ንኣምን ፡፡
 17- መንእሰይ ብመጠን ዕድሜኡ ፣ ማሕበረ ቊጠባዊ ይኹን ናይ ከባብያዊ ምዕባሌታት
ተደሚሩ ፣ ኣብ ግዚኡ ነብሱን ሃገሩን ኣብ ምህናጽ መሪሕ ተራ ስለዝጻወት ፣ ብቐዳምነት
ነብሱ ብደሞክራሲያዊ ኣተሓሳስባ ክሃንጽ ይግብኦ ፡፡
 18- መንእሰይ ከም ተሰካምን ኣሰጋጋርን ሕድሪ ፣ ንዝሓለፎ ተሞክሮ ሃገርና ብኩውንነት ገምጊሙ
፣ ኣንጻር ስርዓት ኤርትራ ምቅላስ ፖለቲካውን ጎነጻውን ኣገባብ ቃልሲ ኣጣሚሩ መሪሕ
ተርኡ ክጻወት ፣ ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ኤርትራ ድማ ፣ ንቐጻሊ ወለዶ ዝሰጋገር ልዕልና
ሕጊ ከንግስ ይኹን ደሞክራሲያዊ ትካላት ከውሕስ ይግብኦ ፡፡
 19- መንእሰይ ምስ ዓለሙ ይወራረስ’ዩ ፡፡ Integration ብዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ብማህደረ
ትምህርቲ ፣ ብስደት ንጥፈታትን ውድድራትን ….ወዘተ ብኣካል ምስታፍ ይኹን ብኹሉ
ዝከታተሎ ምዕባሌ ይጸላሎን ይወራረስን’ዩ ፡፡
 20- ኣብ ባሕሪ ይኹን ኣብ ወጻኢ ሃገራት ንዝሞቱ ዜጋታት ሬሳታቶም ንሃገር ተመሊሱ
ንኸይቅበሩ ብፖለቲካዊ ሜላ ዝወሃብ ምኽንያት ምግሃስ ዜግነታዊ መሰልን ምግሃስ መሰል
መወቲ ወለድን ስለዝኾነ ዘይሕጋዊ ተግባርዩ ፡፡ ኣንጻር ክብሪታት ባህሊ ስነ-ምግባር ሓዘንን
ዝጎደሎ ኣጸያፊ ተግባር ስለዝኾነ ፣ ኣብ ህዝብን ባህሉን ዘለዎ ንዕቀት ዘነጽርዩ ፡፡ ስለዚ
ንኣዕናዊ ተግባሩ ኣጥቢቕና ንኹንን ፡፡
 21- ምስ ጐረባብቲ ሃገራት ፣ ምስ ዞባናን ዓለምን ፣ ብሰላም ቅሳነትን ንምንባር ፣ መሰል ካልኦት
ህዝብን ሃገራትን ንኸይገሃስ ፣ ካብ ጣልቃ ምእታው ናጻ ዝኾነ ዘይሻርነታዊ ናይ ወጻኢ
ፖሊሲ ምኽታል ዝብል ንጹር መትከል ንኣምን ፡፡
 22- ብመትከላትን ኣህጉራዊ ሕግታትን ዝቕየድ ፣ ምእንቲ ሓባራዊ ረብሓ ኣብ ማዕረ መሰል
ልኡላውነትን ናጻ ድሌት ሃገራትን ዝምርኮስ ፣ ንጸጋታትካ ይኹን ናይ ዓለም ጸጋ ብሽርክነት
ምጥቃም ዝብል ኣህጉራዊ መትከል ንኣምን ፡፡
 23- ሕጋዊ መሰልን ክብርን ዜጋታት ብቕዋም ዚተሓለወ ኮይኑ ሓደ ዜጋ ብርዱእ ኩነታት
ተጠርጢሩ ምስ ዝእሰር ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ወይውን ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ኣብ ውሽጢ
72 ሰዓታት ጉዳዩ ተጻርዩ መርትዖ ምስ ዝርከቦ ብቐጥታ ናብ ሕጋዊ ቤት-ፍርዲ ይቐርብ ፤
መርትዖ ምስ ዘይርከቦ ድማ ብነጻ ክልቀቕ ንኣምን ፡፡ ኣብ ነጻን ቅዋማዊትን ሃገር ዜጋታት
ንዘይተወሰነ ግዜ ብጽኑዕ ማእሰርቲ ክሳቐዩ ምግባር ምግሃስ ዓለም-ለኻዊ ሕጊውን ስለዝኾነ
ነዚ ተግባር’ዚ ኣጥቢቕና ንኹንን ፡፡
ኩሉ ዓቕምታትናን ክእለታትናን ብቐዳምነት
ንምቅልጣፍ - ድሕነት ህዝብን ሃገርን ይኹን !!
ቃልሲ ንሓድነትን ለውጥን ፡ ደርባዊ ሰረትን መስመርን
ዕጥቂ ሒዙ ይበገስ !!
ውድቀት ንዲክታተርያዊ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ. !!!


Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

Take Action


Upcoming Events

View all Events

Leaderboard

1
+998sc earned social capital
1
+998sc earned social capital

Poll

What type of movement would be more effective in Eritrea?